Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, termin realizacji: 01.05.2019 – 01.04.2020, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202041

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
M’AID Małgorzata Malec – oferta złożona dnia 28.08.2019 r. godz. 12.00;
Łączna wartość zamówienia: 32 400,00 PLN

 

Leave a Reply