Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi szkolenia zawodowego kierowców kategorii C, C+E oraz D

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, termin realizacji: 01.05.2019 – 01.04.2020, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych z zakresu uprawnień kierowcy do prowadzenia pojazdów kategorii C, C+E i D dla grupy 45 osób, w tym 30 osób – kat. C, C+E oraz 15 osób kat. D.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205356

 

 

Leave a Reply