DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Regulamin projektu (link do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (link do pobrania)
1b Zaświadczenie pracodawcy dla osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy (link do pobrania)

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do procesu rekrutacji:
1b. Posiadać status osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – kopia świadectwa pracy/zaświadczenie (Pobierz Zaświadczenie)
2. Zapoznać się z regulaminem projektu (Pobierz Regulamin)
3. Być mieszkańcem terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
4. Dostarczyć wypełniony formularz rekrutacyjny z oświadczeniami (Pobierz Formularz)
5. Dołączyć urzędowe zaświadczenie z UP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako os. bezrobotne (jeśli dotyczy)
6. Dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
7. Dołączyć świadectwo pracy z informacją o zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jeśli dotyczy)
8. Posiadać aktualne prawo jazdy kat. B i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy (dotyczy kursów na prawo jazdy kat. C,C+E i D)